Publikacje

 

prof. ucz. dr hab.

Sebastian Sikorski

Adwokat

PUBLIKACJE

prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski

Adwokat

Monografie

Nowa ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej

S. Sikorski, M. Florczak, Nowa ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2023 (link)

wolters_administracja

S. Sikorski, Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją, Monografie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

wolters_nowe_zawody

S. Sikorski, R. Mędrzycki, Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 (w druku) – pozycja niewymieniona w pkt I.1

Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych

Samorząd metropolitalny

S. Sikorski, Ochrona zdrowia [w:] Samorząd metropolitalny budowany od zadań, pod red. Jakuba Szlachetki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2024

Stosowanie prawa administracyjnego

S. Sikorski, Charakter prawny zarządzeń Prezesa NFZ, Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, Redakcja naukowa: Prof. Grzegorz Łaszczyca, Wolters Kluwer, Warszawa 2024.

Smart villages na Mazowszu

S. Sikorski, B. Michalak, K. Świtała, E-Zdrowie jako element Smart Villages, red. A. Bielska, Smart Villages na Mazowszu, Profile Regionalne Mazowsza, diagnoza i propozycje zmian dla obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023 r

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung

S. Sikorski: Telemedizin und elektronische Krankenakten – Digitalisierung im polnischen Gesundheitssystem [w:] Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung Herausgegeben von N. Kohtamäki und E. Peuker, Mohr Siebeck 2023, ISBN 978-3-16-161936-6.

Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej

S. Sikorski, I. Lipowicz, Ochrona zdrowia jako zadanie własne samorządu terytorialnego na tle rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa, w: Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej, M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Wolters Kluwer, 2023.

System Prawa Samorządu Terytorialnego 2023

S. Sikorski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna (organu, funkcjonariusza i osób piastujących funkcje), w: System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 3. Samodzielność Samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, Wolters Kluwer, 2023.

Medicine, Law & Society

S. Sikorski, N. Kohtamäki, Communicating about Healthcare Reform as Part of Good Governance During the Covid-19 Pandemic. Experiences from Finland and Poland, w: Medicine, Law & Society15(1), 2022, 125-146.

Instruments of Public Law

S. Sikorski, Telemedicine During the Epidemic, Instruments of Public Law Digital Transformation during the Pandemic, red. I.Lipowicz, G. Szpor, A. Syrt, Routledge, London 2022.

Innowacje w ochronie zdrowia

S. Sikorski, M. Florczak, Sztuczna inteligencja w medycynie – nowe wyzwanie w obszarze regulacji administracyjnoprawnej, w: Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, red. I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 143–158.

Problematyka prowadzenia działalności gospodarczej

S. Sikorski, Utworzenie i prowadzenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie spółki kapitałowej przez samorząd terytorialny. Aspekt zabezpieczenia statusu większościowego udziałowca bądź akcjonariusza na gruncie ustawy o działalności leczniczej [w:] M. Krawczyk, S. Sikorski, D. Strus, M. Niedziółka, W. Gonet, Problematyka prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020, s. 25–35.

SustainableDevelopmentj

S. Sikorski, J. Przybyłowski, K. Kucharska, Legal perspective; Health care (life protection, general and secondary health care); Health prevention (health education, prevention of illicit drugs misuse) [w:] Health care as personal and social asset; Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. K. Cichos, J.A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R.F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, Francis & Taylor, London 2020, Chapter 3.

telemedycyna i e-zdrowie

S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym, w: Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo i informatyka, red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 40–65.

beck_przetwarzanie_danych_adwokat

S. Sikorski, Przetwarzanie danych zdrowotnych w chmurze, w: Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 155–165.

Komercyjne świadczenie usług medycznych

S. Sikorski, Analiza prawna dopuszczalności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych przez SPZOZ, w: E. Nojszewska, W. Malinowski, S. Sikorski, Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 73–122.

beck_odpowiedzialnoscKadryZarzadzajacej

S. Sikorski, Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych – ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) w: Ł. Krupa, M. Kuliński, K. Maćkowska, R. Maćkowski, B. Pęczkowski, S. Sikorski, M. Wawer, A. Zołtar, Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 1–12.

S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna w stanie epidemii, w: Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, red. A. Gryszczyńska, G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 320–330.

S. Sikorski, M. Mędrzycki, Konstytucyjne podstawy szczególnej opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji, w: Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności, red. A. Drabarz, Białystok 2020, s. 163–176.

S. Sikorski, M. Florczak, Wykorzystanie w ochronie zdrowia aplikacji zdrowotnych, opasek i urządzeń monitorujących, w: Internet. Analityka danych. Data Analytics, red. G. Szpor, K. Czaplicki, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 166–179.

S. Sikorski, Administracja w ochronie zdrowia, w: Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 112–131.

S. Sikorski, Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, w: Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, red. A. Zalcewicz, Poltext, Warszawa 2016, s. 91–99.

E. Nojszewska, S. Sikorski, Efektywność jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ a szpitalami, w: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 99–112.

S. Sikorski, U. Drozdowska, Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r. Problematyka dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, w: Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, red. T. Mróz, Temida 2, Białystok 2012, s. 63–130; 173–181.

S. Sikorski, U. Drozdowska, A. Zemke-Górecka, Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce – relacja z konferencji, w: Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, red. T. Mróz, Temida 2, Białystok 2011, s. 11–31.

i

Artykuły naukowe

S. Sikorski, N. Köhtamaki, Communicating about Healthcare Reform as Part of Good Governance During the Covid-19 Pandemic. Experiences from Finland and Poland, Medicine Law & Society, Vol. 15, No. 1, pp. 125–146, April 2022.

S. Sikorski, K. Świtała, Use of GIS in healthcare, GIS Odyssey Journal, Volume 1, Number 2, Stowarzyszenie SILGIS wraz z Chorwacko-Polską Siecią Naukową, Sosnowiec 2021 s. 83-92.

S. Sikorski, W. Gonet, Possibilities for Doing Business Activities for Housing Associations, Teka Komisji Prawniczej PAN, Oddział w Lublinie, 2020, t. XIII, nr 2, s. 207–218.

S. Sikorski, Opieka koordynowana/zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, „Studia nad Rodziną”, Warszawa 2018, nr 46, s. 99–112.

S. Sikorski, M. Florczak, Prawo stwierdzenia zgonu w ratownictwie medycznym – postulaty de lege ferenda, „Casus” Kraków, 2018, nr 88, s. 25–31.

S. Sikorski, M. Szmigiero, Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2018, z. 167, s. 143–156.

S. Sikorski, Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób bezdomnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Ekonomia Społeczna” 2017, nr 2, s. 48–56.

S. Sikorski, Rola i organizacja Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 18, s. 149–165.

S. Sikorski, Selected issues resulting from the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) of the European Parliament and of the Council in the Polish regulatory framework, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, z. 8, s. 275–293.

S. Sikorski, Classification of the contract of bank guarantee against a background of the division into legal transactions for a consideration and legal transactions free of charge, w: Zbiór artykułów naukowych, Uniwersytet w Grodnie, Grodno 2014, s. 47–51.

S. Sikorski, Zawarcie umowy w drodze przetargu w formie szczególnej pod rygorem ad solemnitatem po nowelizacji kodeksu cywilnego. Charakter prawny czynności. Procedura przetargowa. Rola oferty. Wadium. Uprawnienia uczestników, „Prawo Spółek” 2003, nr 10, s. 33–39.

S. Sikorski, O odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, „Prawo Spółek” 2003, nr 12, s. 33–41.

Artykuły popularyzujące naukę

S. Sikorski, Czy problem stwierdzania zgonów poza szpitalami zostanie wreszcie rozwiązany?, Gazeta Prawna, Warszawa 4.11.2021.

S. Sikorski, Placówki oświatowe żądają od rodziców zaświadczeń, których lekarze nie mogą wydać, Prawo.pl, 24.05.2020  (link),

S. Sikorski, M. Florczak, M. Kruczkowski, Opieka psychologiczna dla pacjentów w hospicjum powinna być dostępna, Prawo.pl, 15.04.2020  (link),

S. Sikorski, M. Florczak, Lekarze nie mają podstaw do odmowy wystawiania zdalnie e-zwolnień, Prawo.pl, 26.03.2020  (link),

S. Sikorski, M. Florczak, Telemedycyna pomaga w walce z pandemią, „Gazeta Prawna”, Warszawa 19.03.2020.

S. Sikorski, W razie katastrofy prywatna karetka nie weźmie poszkodowanych, Prawo.pl, Opieka zdrowotna. Opinie, 9.04.2019  (link),

S. Sikorski, M. Florczak, Czy w obecnym stanie prawnym można wystawić zwolnienie, korzystając z telemedycyny?, „Gazeta Prawna”, Warszawa 8.03.2018.

S. Sikorski, Cesja umowy z NFZ a ważność deklaracji wyboru, „Gazeta Prawna”, Warszawa 12.07.2018.

M. Florczak, S. Sikorski, Karetki bez lekarzy, „Gazeta Prawna”, Warszawa, 23.08.2017.

S. Sikorski, Kilka uwag na tle umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” 2016, nr 1, s. 13–24.

S. Sikorski, Gwarancja bankowa – znaczenie prawnych klauzul umownych „bezwarunkowo”, „nieodwołalnie”, „na pierwsze żądanie”, „Prawo Przedsiębiorcy” 2009, nr 17, s. 26–30.

S. Sikorski, Specjalne pożyczki dla szpitali, INFOR, „Gazeta Prawna”, Warszawa 12.07.2005.

S. Sikorski, Szpitale mogą już składać wnioski o pożyczki, INFOR, „Gazeta Prawna” Warszawa 13.07.2005.

S. Sikorski, Poręczenie ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, INFOR, „Prawo Przedsiębiorcy” 2004, nr 12, s. 26–31.

S. Sikorski, Poręczenie portfelowe – prosty sposób zabezpieczenia kredytu, INFOR, „Prawo Przedsiębiorcy” 2004, nr 14, s. 24–27.

Komentarze

1.S. Sikorski, Założenia reformy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w 2022 r. Wolters Kluwer LEX/el. 2022.

2.S. Sikorski, Komentarz LEX, Rola koordynatora w przychodni POZ, Wolters Kluwer 2021.

3.S. Sikorski, Komentarz LEX, Opieka koordynowana w POZ – zadania świadczeniodawców, Wolters Kluwer 2021.

Recenzje

Recenzja komentarza – Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Komentarz, A. Twarowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2024. (link)

i

Raporty

Cyfryzacja zdrowia w interesie spolecznym_prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski

S. Sikorski, M. Władysiuk, M. Musidłowska, J. Zygmuntowski, A. Padiasek, M. Bedlicki, M.Libura, M. Florczak, A. Olesch, M. Malenda, J. Sztajnke, Raport „Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym” dla samorządu lekarskiego Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Warszawa 2023 (link)

Nagrody

nagroda_adw dr hab Sebastian Sikorski
nagroda_adwokat dr hab Sebastian Sikorski
prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski adwokat

ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3
02-566 Warszawa

tel. +48 604 611 895