KONFERENCJE

I PROJEKTY

 

prof. ucz. dr hab.

Sebastian Sikorski

adwokat

 

Konferencje

i projekty

 

prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski

Adwokat

PROJEKTY

Projekt badawczy: Wdrażanie koncepcji Smart Villages w Województwie Mazowieckim, polegające na opracowaniu propozycji dedykowanych do warunków wiejskich rozwiązań z zakresu e-health, w szczególności dotyczących telemedycyny i teleopieki, jako element koncepcji Smart Villages, realizowany w ramach konsorcjum m.in. przez: Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sieć Badawczą Łukasiewicz, oraz podmioty posiadające wiedzę praktyczną oraz możliwości wdrożenia i przetestowania wypracowanych rozwiązań, w tym: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Mazowiecki Park naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy, koordynator zespołu, członek zespołu e-Zdrowie, Warszawa, 2019–2021.

Projekt DUN finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik projektu, Warszawa 2019.

Badania naukowe statutowe, Politechnika Warszawska, temat badań: Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierownik pracy statutowej, Warszawa 2017.

Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Struktura organizacyjno- prawna funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem determinantów socjologicznych – kierunki rozwoju, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek zespołu, Białystok 2008–2011.

„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny, wykonawca, Warszawa, 2020–2021.

Projekt nr POWR.05.04.00-00-0180/19 pt. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wykonawca projektu, Warszawa 2020.

Projekt nr POWR. 03.01.00-00-S114/17 „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”, wykonawca projektu, Warszawa 2018/2019.

„Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wykonawca, Warszawa 2019.

Projekt „Sieć Wiedzy – Zdrowie” realizowany w ramach działalności „Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej” z udziałem Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, Grupą LUX MED, Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego, Instytutem Prognoz i Analiz Gospodarczych, dziennikiem „Rzeczpospolita” oraz Kancelarią Juris, ekspert, Warszawa 2021.
Badania naukowe, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Świadczenia administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia, kierownik projektu, Warszawa, 2020.

Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia – centrum powołane Zarządzeniem Rektora SGH w Warszawie nr 8 z dnia 11.02.2016 r. w sprawie projektów rektorskich w SGH, w związku z Decyzją Rektora SGH w Warszawie nr 10 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przedłużenia terminu realizacji projektu „Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia”, zastępca kierownika / ekspert, Warszawa 2016–2020.

Konferencje

Wykaz konferencji (prelegent, uczestnik, współorganizator):

Konferencje

Wykaz konferencji (prelegent, uczestnik, współorganizator):

Dzień Organizacyjny Szkoły Doktorskiej UKSW prof. ucz. dr hab. Sebastiana Sikorskiego, Kierownik ścieżki kształcenia w zakresie nauk prawnych, wykład „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW”, 12 kwietnia 2024 r. (link)

Wykład: „Terapia uporczywa w świetle polskiego prawa” podczas IV konferencji z cyklu „Empatia a umieranie i śmierć. Aby godnie umrzeć, potrzebna jest cała wioska” organizowanej przez OIL w Warszawie, ul. Puławska 18, 9 marca 2024 r. (link)

NIL IN inauguracyjne spotkanie grupy roboczej zrzeszającej przedstawicieli sektora państwowego oraz specjalistów NIL IN (Sieci Lekarzy Innowatorów) dotyczące Raportu ds. bezpieczeństwa danych medycznych, 7 lutego 2024 r. w siedzibie COBIK Naczelnej Izby Lekarskiej (link)

Empatia a umieranie i śmierć
Smart Villages konferencja

Konferencja pt.; „Smart Villages – sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”, organizowana w ramach projektu Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 11 Października 2023 r. (link)

Projekt był realizowany w latach 2019-2023 przez następujące jednostki naukowe i instytuty badawcze: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz mój Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja pn. „Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej” w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, zainicjowanej przez MZ, MRPiPS i MNiSW, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, 28 września 2023 r. (link)

Warsztaty w Naczelnej Izbie Lekarskiej dotyczące Bezpieczeństwa Danych Medycznych jako współautor raportu „Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym” przygotowany przez Zespół studiów strategicznych, 16 września 2023 r.

Wdrażanie opieki koordynowanej w Polsce, wykład org. przez Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien, CP 21, Collegium Polonicum, Słubice, Kościuszki 1 (link)

Błąd lekarski w świetle aktualnych przepisów prawa, wykład i udział w konferencji „12. Warszawskie Dni Reumatologiczne”, Hotel Airport Okęcie, 14-15 kwietnia 2023 r. (link)

Bezpieczeństwo Danych Medycznych_Naczelna Izba Lekarska

„Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym”, XLV Okręgowy Zjazd Lekarzy, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Warszawa, 1 kwietnia 2023 r.

XVI Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej. Rzeczywistość a oczekiwania”, tytuł referatu: Ochrona zdrowia jako zadanie własne samorządu terytorialnego na tle projektowanych rozwiązań dotyczących modernizacji i poprawy efektywności szpitalnictwa, Kraków 13-14 października 2022.

konferencja-2

20th European Congress of Internal Medicine, Internal Medicine in the Front Line of Health Care, M. Florczak, S. Sikorski, Telemedicine and Telehealth Services to Improve The Quality of Care, European Federatioan Internal of Medicine, 9-11 czerwca 2022, Malaga, Hiszpania.

Konferencja Programowa w ramach projektu badawczego: Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego, referat: Nowe zawody w POZ przedstawienie regulacji, Karpacz 23-24.04.2022 r.

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Sytuacja prawna osób w stanie śpiączki i po wybudzeniu”, tytuł referatu: „Zasady prawne kierowania pacjenta do rehabilitacji”, Warszawa – Repty 15.12.2021 r.

28th Geographic Information Systems Conference and Exhibition GIS Odyssey 2021, referat: Use of GIS in health care, K. Świtała, S. Sikorski, 6th to 10th of September 2021, 4 th session, Croatia: Baška Voda, Makarska, Island Brač, Rab.

European Federation of Internal Medicine, E-health: an unexpected journey, tytuł referatu: Innovation and Artificial Intelligence, M. Florczak, S. Sikorski, Bruksela 26.05.2021.

Prawo pacjenta do informacji oraz prawo do dokumentacji medycznej, wykład na zaproszenie Związku Górnośląskiego, Katowice 30.06.2021.

Prawo medyczne w zawodzie psychologa, wykład na zaproszenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach kursu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, Warszawa 17-18.06.2021.

XII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie – Cyberpandemia”, sesja 5, referat: Telemedycyna w stanie pandemii, Warszawa 22-23.10.2020.

61. Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, referat: Telemedycyna, porady telefoniczne w świetle obowiązujących aktów prawnych, Białystok, 7.12.2019.

konferencja-4

Plenarne posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Ministerstwo Zdrowia, referat: Wdrożenie świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem telemedycyny w poradniach specjalistycznych. Aspekty prawne, I. Lipowicz, S. Sikorski, Warszawa 7.11.2019.

XI Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo w Internecie – analityka danych”, sesja 4.: „Analityka danych w służbie zdrowa – wyzwania medyczne, ekonomiczne i prawne”, referat: Nowe perspektywy analizy danych pacjentów w obszarze telemedycyny, M. Florczak, S. Sikorski, Warszawa 6–7.06.2019.

II Konferencja Naukowa „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, główny organizator, referat: Sztuczna inteligencja w medycynie – nowe wyzwanie w obszarze regulacji administracyjnoprawnej, M. Florczak, S. Sikorski, Warszawa, 21.05.2019.

konferencja-4

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aksjologiczne o prawne aspekty niepełnosprawności”, Uniwersytet w Białymstoku, referat: Konstytucyjne podstawy szczególnego zakresu opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi – uwagi na tle art. 68 ust. 3 Konstytucji, S. Sikorski, R. Mędrzycki, Białystok, 11–12.04.2019.

Konferencja Forum Hospicjów Polskich, Przygotowanie ofert do konkursów od strony prawnej oraz działalności odpłatnej i nieodpłatnej OPP, wykład na zaproszenie Forum Hospicjów Polskich, Warszawa 27.02.2019.

„Ochrona danych osobowych w działaniach podmiotów kościelnych i związanych z nimi podmiotów kościelnych”, wykład na zamówienie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie Ochrona Danych Osobowych w Kościele na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2018/19.

X Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie – przetwarzanie danych osobowych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referat: Przetwarzanie w chmurze danych dotyczących zdrowia. Warszawa, 25–26.05.2018.

Konferencja: Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, referat: Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych, Białystok 17.05.2018.

konferencja-3

Konferencja naukowa „Ochrona zdrowia – aspekty prawne i ekonomiczne”, współorganizator, referat: Możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, S. Sikorski, M. Szmigiero, SGH, Warszawa 14.11.2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności”, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, referat: Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób bezdomnych, Warszawa 10.10.2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, głos w dyskusji, 17.05.2017 r.

Konferencja Naukowa: „System Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle projektowanych zmian”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,– współorganizator, referat: Prawo stwierdzenia zgonu w ratownictwie medycznym – postulaty de lege ferenda, Warszawa 9.05.2017.

Konferencja Naukowa: „Wykonywanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Problemy finansowania”, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, współorganizator, referat: Wybrane problemy związane z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, Warszawa, 7.11.2016 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Przedsiębiorczość w służbie zdrowia, Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”, Politechnika Warszawska i Sejm RP, referat: Wybrane problemy dotyczące dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, Warszawa, 12.05.2016 r.

Konferencja: „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, Politechnika Warszawska i Sejm RP, referat: Efektywność, jako kryterium oceny przy zawieraniu umów między NFZ a szpitalami, Warszawa, 22–23.10.2015 r.

V Ogólnopolska Konferencja „Ekonomia w ochronie zdrowia”, wykład na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych, Potrącenia i kary umowne wynikające z umów o wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych z NFZ, Szklarska Poręba, 17–19.09.2015 r.

konferencja-1

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ustawodawstwo i system legislacyjny w państwach europejskich”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Prawa Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały Uniwersytetu, Wydział Prawa, Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina, referat: Classification of the contract of bank guarantee against a background of the division into legal transactions for a consideration and legal transactions free of charge, Grodno 2014.

Włosko-polska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nowe kategorie prawa. Le nuove categorie del diritto”, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, referat: Nowe obowiązki dla sektora bankowego wynikające z implementacji regulacji europejskich. Warszawa, 8.06.2010.

konferencja-1

Konferencja w ramach grantu badawczego „Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, współorganizator, moderator sesji, referat: Wybrane aspekty dotyczące systemowego finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, Białystok, 21–22.10.2010.

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sektor publiczny a rynek w ochronie zdrowia. Obszary współpracy”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu oraz Ministerstwo Zdrowia referat: Pożyczki przeznaczone na restrukturyzację finansową szpitali publicznych udzielane przez BGK, Białowieża, 23–24.05.2005.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, wykład na zaproszenie redakcji czasopisma „Prawo i Medycyna” : Pomoc publiczna przewidziana w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pożyczki, Warszawa, 24.06.2005.

prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski adwokat

ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3
02-566 Warszawa

tel. +48 604 611 895